PI7: PI(18:0;0-18:2;0)

Category: Phosphatidylinositols (PI)