PI8: PI(18:0;0-20:3;0)

Category: Phosphatidylinositols (PI)