PI9: PI(18:0;0-20:4;0)

Category: Phosphatidylinositols (PI)